โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

เงินอุดหนุนเทอม2-2555 70% , เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี และปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 2556)
เงินอุดหนุนเทอม2-2555 70%(ขนาดไฟล์ 201.38 MB MB)
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป(ขนาดไฟล์ 113.29 MB)
ปัจจัยพื้นฐาน นร ยากจน ปี 54-55(ขนาดไฟล์ 26.53 MB)

นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปี 2553
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีงบประมาณ 2552
- นโยบายรัฐบาล
- ถาม-ตอบ นโยบายเรียนฟรี
- รอง ผอ.สพท.นภ.1 ที่ดูแลนโยบาย (เป็นศูนย์เครือข่าย)

เรียนฟรีปี 2554
- แนวทางการดำเนินงานปี พ.ศ. 2554
- งบประมาณ
1. บัญชีการจัดสรร(4 มี.ค. 2554) ภาคเรียนที่ 1/2554 (1) (2) (3)
2. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2554
- แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ปี 54 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- งบประ มาณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
1. บัญชีจัดสรร ครั้งที่ 1
2. บัญชีจัดสรร ครั้งที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
1. บัญชีจัดสรรงบ
2. บัญชีจัดสรรงบรายโรง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
1. หนังสือแจ้ง
2. บัญชีจัดสรรงบ
3. บัญชีจัดสรรงบรายโรง
4. หน่วยเบิก (โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร)

5. หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน

จัดสรรเพิ่มเติม (รอบ 2) เงินเข้าบัญชี 9 สิงหาคม 53
- หนังสือแจ้ง
- บัญชีจัดสรร

แนวทางการจัดซื้อหนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
1. แนวทางการจัดซื้อ
2. สื่อหลักสูตร 2544 (1) (2) (3)
3. สื่อหลักสูตร 2551 (1) (2) (3)
4. แนวทางการจัดซื้อหนังสือปฐมวัย
5. สื่อปฐมวัย (1) (2) (3)
6. ปฏิทินปฏิบัติงานเรียนฟรี 15 ปี

รายงานข้อมูลเรียนฟรี 15 ปี
- ข้อมูลสละสิทธิ์ ปี 2552
- รายงานข้อมูลสละสิทธิ์ ปี 2553

แจ้งข่าวด่วน ตามหนังสือที่ ศธ 04172/1833 ลว 12 พ.ค. 2553
1. หนังสือแจ้ง
2. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ปีงบประมาณ 2553
3. แบบฟอร์มการรายงานการสละสิทธิ์
4. แบบฟอร์มการบริจาคเงิน
5. แบบฟอร์มการรายงานการบริจาคเงิน
6. แบบติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียน (กรอกผ่าน E-MES)จัดสรรงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐาน)
ปีงบประมาณ 2553 ภาคเรียนที่ 1/2553 (1) (2)

แนวทางการจัดสรรหนังสือเรียนของระดับมัธยมปลาย (ม.4-6)

งบประมาณอื่นๆ

สอบถามข้อมูล
1. กลุ่มนโยบายและแผน โทรศัพท์ 042-360661
2. กลุ่มอำนวยการ *การจัดซื้อจัดจ้าง* โทรศัพท์ 042-36059
3. กลุ่มศึกษานิเทศ *การใช้หนังสือหลักสูตร พุทธศักราช 2544 และ 2551*
โทรศัพท์ 042-378296

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางสาวจีรนันท์ บุตรคำโชติ
โทรศัพท์ 081-3691918
19jee19@gmail.com